එන්ජින් සඳහා HHO <4L GOLD HHO Kit X- Cell HHO Generator Cars, Crosso - www.HHOKIT.ie අන්තර්ගතය වෙත යන්න

එන්ජින් සඳහා HHO <4L GOLD HHO Kit එක්ස්-සෙල් HHO උත්පාදක කාර්, හරස්කඩ, වෑන්, බෝට්ටු, සැහැල්ලු ට්‍රක්, සැහැල්ලු යන්ත්‍රෝපකරණ, සැහැල්ලු විදුලි බල උත්පාදක

සීමාසහිත HHO FACTORY හි නිෂ්පාදන අපගේ සමාගම සහ හවුල්කරුවන් විසින් අයර්ලන්තයේ යුරෝපීය සංගමයේ සැලසුම් කර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ මෙම නිෂ්පාදනවල තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන්ට හා කාර්මික නිෂ්පාදනයට අනුකූලවය.
හයිඩ්‍රජන් උත්පාදක යන්ත්රය ස්ථාපනය කිරීම එන්ජිමට හෝ ඉන්ධන ටැංකියට භෞතිකව ස්පර්ශ නොකරයි. මෙම පහසුකම සඳහා බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය හෝ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හෝ රක්ෂණ සමාගමෙන් අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ. යුරෝපයේ හෝ ලොව පුරා මෝටර් රථ සඳහා නවීන හයිඩ්‍රජන් උත්පාදක යන්ත්‍ර භාවිතය තහනම් කරන කිසිදු නීතියක් නොමැත. එබැවින්, අපගේ ජනක යන්ත්‍ර සඳහා විශේෂ අනුමැතියක් අවශ්‍ය නොවේ, ඒවා වායු විමෝචන අඩු කිරීම සහ ඉන්ධන ඉතිරි කිරීමේ උපකරණ ලෙස සලකනු ලබන අතර ඒවා වාහනයේ ලක්ෂණ වෙනස් නොකරයි.