සෞඛ්‍යය සඳහා H2, පාරජම්බුල වන්ධ්‍යාකරණය, රිදී අයන වෙස් මුහුණු 50 වරක් නැවත භාවිතා කළ හැකිය - www.HHOKIT.ie අන්තර්ගතය වෙත යන්න

සෞඛ්‍යය සඳහා H2, පාරජම්බුල වන්ධ්‍යාකරණය, රිදී අයන වෙස් මුහුණු CE නැවත භාවිතා කළ හැකි 50 වතාවක් සහ තවත්